Tre byggstenar
 

Verksamheten bygger på ett miljöterapeutiskt arbetssätt, det vill säga att utveckla en stabil och trovärdig social struktur. Personalen på boendet ska kunna utnyttja vardagens dynamik för att utveckla och förändra ungdomens mönster. Genom en strukturerad vardag på boendet får ungdomarna lära sig att hantera situationer som uppstår och utveckla insikter och kunskap vilket gör att de bättre kan nå sina mål inom olika livsområden som relationer, fritid, skola och hälsa.

 

Genom att bygga på ett salutogent perspektiv, det vill säga hälsofrämjande faktorer och ett lösningsfokuserat förhållningssätt, arbetar vi utifrån ungdomarnas egna resurser. Fokus ligger på att utveckla en god självbild. Målet är att det ska ge positiva effekter i form av attitydförändringar i synen på sig själv och sin omgivning.

 

Vi anser att det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att utveckla en självbild som innehåller en sund medvetenhet om vad det innebär att vara människa, och att de får skapa förutsättningar för att kunna begripa, hantera och uppleva meningsfullhet i sin livssituation.

 

Vägen till utgår vi från en psykodynamisk grundsyn med systemteoretiska tankar. Den psykodynamiska grundsyn som präglar boendet bygger på tron att varje individ bär med sig sin historia och är påverkad av den miljö och de erfarenheter hon har haft tidigare i livet. Detta påverkar individen både positivt och negativt. Därför är det viktigt att hjälpa och stödja varje ungdom på boendet att bygga upp en positiv, realistisk och sund identitet där de egna rollerna i olika sammanhang kan förstås och utvecklas.

Vi tar hjälp av historiken för att bygga framtiden.